Allmänna villkor

Allmänna villkor

Avtalets omfattning

Detta avtal reglerar A&CO P.Städ samtliga åtaganden att utföra hemstäd hos kunden enligt kundens specifikationer, liksom kundens åtaganden att möjliggöra A&CO P.Städs uppdrag samt att genomföra sin betalning som ersättning för uppdraget.

A&CO P.Städ åtagande

A&CO P.Städ tillhandahåller hemstädning vid överenskommen tid enligt ovan .

Städningens omfattning

Normal ”veckostädning” enl. bifogad beskrivning. Separat beställning kan göras på t.ex. fönsterputs, skåp, garderober, ugn och kyl. Undantagna utrymme och åtgärder ska omnämnas i bilagan Särskilda villkor. Ev. storstädning eller flyttstädning avtalas separat.

Kundens åtagande

Det är kundens ansvar att städpersonalen får tillträde till bostaden, antingen genom närvaro eller nyckelutlämning, så att städningen kan genomföras enligt avtalet.

Sjukdom/semester

Om kundens ordinarie städpersonal blir sjuk genomföres städningen enligt avtal men av annan städare ur vår ordinarie personal. Kunden informeras alltid innan sådant personalbyte.

Avbokning / uppehåll

Vid såväl ordinarie semester samt vid 4 andra ordinarie städtillfällen därutöver kan kunden avisera A&CO P.Städ om att städning inte önskas. A&CO P.Städ skickar alltid en skriftlig bekräftelse via mejl eller brev på sådan avbokning. Om det olyckligtvis uppstår behov av ytterligare avbokning måste tyvärr A&CO P.Städ debitera fullt ut enligt detta avtal.

Överlåtelse

Kunden får inte utan skriftligt godkännande från A&CO P.Städ överlåta avtalet till tredje part. Force majeure A&CO P.Städ åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att utföra service eller vidtaga åtgärder.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en städprenumeration är två (2) månad från uppsägningsdagen och kunden faktureras för inbokade städtillfällen under den perioden. A&CO P.Städ har rätt att uppsä- ga detta avtal med omedelbar verkan om kunden inte uppfyller sina åtagande mot A&CO P.Städ såsom betalning i rätt tid, eller annan omständighet som enligt A&CO P.Städ bedömning omö- jliggör för A&CO P.Städ att utföra sitt uppdrag.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 10 dagar från fakturadatum. Fakturor som ej betalats vid förfallodatum kan komma att överlämnas till inkasso. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Lagstadgad påminnelseavgift på f.n 50 kr tillkommer samt vid inkasso tillkommer även extra avgifter och hanteringskostnader.

Prisjustering

A&CO P.Städ förbehåller sig rätten att justera priserna enligt utvecklingen av Konsumentprisindex (KPI).

Ansvarsförsäkring

Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den årligt erlagda avgiften( i vårt fall 14 mil kr). För eventuella skador uppkomna på grund av vårdslöshet eller icke iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter om hantering av kemikalier, har A&CO P.Städ en ansvarsförsäkring som täcker 8 miljoner kronor.

Sekretess

Samtlig personal som arbetar för A&CO P.Städ har tecknat ett sekretessavtal. Person- och företagsuppgifter A&CO P.Städ hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).

Allmänt

Kunden godkänner vid undertecknandet av detta avtal att A&CO P.Städ använder hos A&CO P.Städ registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser för utskick av information som har betydelse för användandet av städprenumeration samt information om övriga tjänster som kan vara av betydelse för kunden.

Tvist

Skulle tvist uppstå under detta avtal mellan parterna, skall parterna i första hand och efter bästa förmåga söka finna en frivillig lösning av sådan tvist. Uppnår parterna inte en sådan lösning, skall tvist slutligen avgöras av Malmös tingsrätt med tillämpning av svensk lag.

#